อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

Image

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2565 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานได้ และเพื่อให้พนักงานได้เกิดความตระหนัก มีความพร้อมสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยAn image

An image

An image

An image