th | en
 

2019.07.08

THAILAND SAFTY@WORK333

   
 
   
Platinum award for zero accident campaign 2019 มอบโดย กระทรวงแรงงาน สถานบันส่งเสริมความปลอดภัย อาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)