th | en
 

2019.11.19

บริษัทได้รับรางวัลดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562

   
 
   
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ บ.รวมถาวรขนส่ง และ บ.รวมถาวรโลจิสติกส์ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล

1. รางวัลดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานใน
สถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562
2. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บ.รวมถาวรขนส่ง
3. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บ.รวมถาวรโลจิสติกส์