th | en
 

วิสัยทัศน์

ดำรงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของเมืองไทย โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ


พันธกิจ

  1. นำเสนอบริการที่มีมาตรฐานอันเป็นเลิศ สร้างความได้เปรียบในตลาดการแข่งขันของลูกค้า
  2. นำเสนอการบริการ ที่เหนือความคาดหวังในความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
  3. เรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืน ในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน
  4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง
  5. สร้างบุคคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ