th | en
 

2019.11.19

The company received an award for developing safety management system asiwa health And working environment in the workplace for the year 2019

   
 
   
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ บ.รวมถาวรขนส่ง และ บ.รวมถาวรโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล

1. รางวัลดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานใน
สถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562
2. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บ.รวมถาวรขนส่ง
3. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บ.รวมถาวรโลจิสติกส์