th | en
 
    ถัดไป
 

2019.11.19

บริษัทได้รับมอบรางวัลดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562

   
 
   
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการทั้งนี้บ.รวมถาวรขนส่ง และ บ.รวมถาวรโลจิสติกส์ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล
1.รางวัลดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562
2. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บ.รวมถาวรขนส่ง
3. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บ.รวมถาวรโลจิสตืกส์