th | en
 
    ถัดไป
 

2019.07.08

THAILAND SAFE@WORK#33

   
 
   
กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” ซึ่งบริษัทรวมถาวรขนส่ง ได้รับรางวัล platinum award ในหัวข้อ zero accident campaign 2019